Speerpunten

De speerpunten van het Platform Volwaardig Burgerschap in 2017 zijn:

Wonen

Een eigen woonplek draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en de identiteit van een persoon en is een voorwaarde voor (toekomstige) maatschappelijke participatie. Passende woonruimte is essentieel en een voorwaarde voor sociale inclusie. Het passend huisvesten van kwetsbare inwoners in de gemeente vraagt om een gevarieerd aanbod aan woonvarianten om tegemoet te kunnen komen aan de verscheidenheid aan woonwensen.

Hoe gaat de gemeenschappelijke woonvisie vanuit de U16, die nu in concept is ontwikkeld en in 2017 zal worden vastgesteld, in de verschillende gemeentes uitpakken.

Participatie

Meedoen naar vermogen, binnen de eigen mogelijkheden en op maat. Zingeving of beter gezegd zin vinding. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin ook mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burgers (Convenant Volwaardig Burgerschap).

Dat betekent dat alle inwoners van een gemeente in staat worden gesteld om mee te doen naar vermogen. Variërend van meedoen (in de wijk, met een activiteit, eigen ontwikkeling) naar werk (betaald) tot vrijwilligerswerk.

In hoeverre is het gemeentelijk beleid gericht om participatie in de brede zin des woord te bevorderen? Van belang is dat een goed en gevarieerd (on)betaald werk aanbod per gemeente beschikbaar is alsmede ruim instrumentarium inclusief voldoende budget om te kunnen toe leiden naar werk.

Hoe is enerzijds binnen de zorg en anderzijds binnen de activering de samenwerking in de keten op gemeentelijk en overstijgend niveau geregeld?

Armoede en schulden problematiek

Idealiter gezien kunnen mensen zichzelf financieel redden en hebben daarmee grip op hun eigen leven. Hiervoor moet de financiële basis van mensen op orde zijn, wat betekent dat mensen:

  • kunnen rondkomen van het inkomen dat ze krijgen uit werk of de uitkering. Hiermee kunnen ze de noodzakelijke kosten om van te leven betalen en hoeven ze geen schulden te maken.
  • woonlasten (huur, energielasten) hebben die past bij hun inkomen;
  • goed en betaalbaar verzekerd zijn voor zorgkosten;
  • mee kunnen doen op verschillende manieren

Binnen Utrecht is de armoedecoalitie werkzaam met als doel de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting tegen te gaan.

De focus ligt op vroegtijdig voorkomen van armoede en schulden, beter aansluiten bij de leefwereld van mensen, eenvoudig vormgeven van de regelingen en meer samenwerking met partijen en ervaringsdeskundigen. Aandachtspunt is kwijtscheldingen en regeling tegemoetkomingen. Daarnaast heeft de gemeente een armoede aanpak ontwikkeld en vastgesteld. Hoe is dat bij andere gemeentes geregeld?